Notifications
DiCD 2021 Goa Details Coming Soon… |

Scientific Expert Panel

Dr. Amit Luthra

Dr. Ajay Sharma

Dr. Archana Gulati

Dr. Anuj Pall

Dr. Anil Ganjoo

Dr. Anurag Tewari

Dr. S.M. Ahmed Shamim

Dr. Kiran Godse

Dr. Kalpana Sarangi

Dr. Madhuri Agarwal

Dr. Malavika

Dr. Mohammed Haikal

Dr. Prashant Agarwal

Dr. Raghunatha Reddy

Dr. Rajetha Damisetty

Dr. Rishi Parashar

Dr. Sachin Dhawan

Dr. Sachin Varma

Dr. Vinay Singh

Dr. Zeenat Meraj